.
.
.
.
.

Ειδικό Συνεργάτη αναζητά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Κύριο

Ειδικό Συνεργάτη αναζητά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
.

Την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, Π.Ε. / Τ.Ε. για την διοικητική υποστήριξη και οργάνωση του δήμου, την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων καθώς και σε θέματα ανάδειξης πολιτισμού, τουρισμού και παιδείας γνωστοποίησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

-Να διαθέτουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

-Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος της αλλοδαπής.

-Να έχουν ειδίκευση σε θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Στην περίπτωση που διαθέτουν εμπειρία, αυτή αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς/τες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί/τες του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους/ες επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματος τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στο ασυμβίβαστο. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. Α' του άρθρου 29 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α').

Η πλήρωση των θέσεων των Ειδικών Συνεργατών, διενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και προσλαμβάνει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον/την προσλαμβανόμενο/η ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συνεργατών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται από:

-Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητα

-Βιογραφικό σημείωμα

-Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007),

-Οποιαδήποτε κατά την κρίση τους λοιπά δικαιολογητικά - αποδεικτικά επιστημονικής ενασχόλησης, εμπειρίας, ειδίκευσης ή γνώσεων.

και θα κατατίθενται στο Δημαρχείο Λίμνης Πλαστήρα (Μορφοβούνι Καρδίτσας) έως την Τρίτη 18/01/2022, στον Προϊστάμενο Διοικητικών Υπηρεσιών Πέτρο Στεργιόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ