.
.
..

10 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Μουζακίου για την πυροπροστασία Κύριο

10 προσλήψεις εργατών στο Δήμο Μουζακίου για την πυροπροστασία

. sveronis panagiotis

Στην πρόσληψη 10 συμβασιούχων για την πυροπροστασία θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου όπως γνωστοποίησε με απόφασή του την Πέμπτη 9 Μαΐου ο Δήμαρχος Μουζακίου Γ. Κωτσός.

Όλες οι θέσεις εργασίας αφορούν Υ.Ε. Εργάτες γενικών καθηκόντων με τις συμβάσεις να είναι τρίμηνες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουµε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαµους

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να µην έχουν καταδικαστεί ή να µην είναι υπόδικοι για εγκληµατική δράση ή να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αµέσως προηγούµενο δωδεκάµηνο, που συµπληρώνεται κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δηµόσια υπηρεσία η νοµικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήµο Μουζακίου (∆/νση: Καραισκάκη 1-ΤΚ 43060 ,Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ανάρτησή της στο χώρο
ανακοινώσεων του ∆ήµου. Πληροφορίες κ.Τσιρογιάννης ,τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119.

.

 

Τελευταία τροποποίηση στις10 Μαΐου 2019, 01:33
επιστροφή στην κορυφή

Ειδησεογραφία

Ειδήσεις ανά Δήμο

Αθλητισμός

Κεντρική Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ